اهدای کتاب به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره)

شهریور ۳۰, ۱۳۹۲
107 بازدید

اهدای ۵۴ جلد کتاب در موضوع تاریخ به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره) از طرف آقای هادی هژبری   ردیف عنوان مولف/مترجم ۱ تاريخ جهاني دوجلدي لاندلن/ بهمنش ۲ دين و دولت در ايران عهد مغول بياني شيرين ۳ تاريخ سياسي اسلام ابراهيم حسن/ پاينده ۴ تاريخ مشروطه ايران كسروي احمد ۵ دوقرن سكوت زرين […]

اهدای ۵۴ جلد کتاب در موضوع تاریخ به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره) از طرف آقای هادی هژبری

 

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

۱

تاريخ جهاني دوجلدي

لاندلن/ بهمنش

۲

دين و دولت در ايران عهد مغول

بياني شيرين

۳

تاريخ سياسي اسلام

ابراهيم حسن/ پاينده

۴

تاريخ مشروطه ايران

كسروي احمد

۵

دوقرن سكوت

زرين كوب عبدالحسين

۶

ايران در دوره سلطنت قاجار

شميم علي اصغر

۷

تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر صفوي

ميراحمدي مريم

۸

تاريخ اسلام

فياض علي اكبر

۹

تاريخ شاهنشاهي هخامنشي

اومستد/ مقدم

۱۰

تاريخ ماد

دياكونوف / كشاورز

۱۱

ايران در زمان ساسانيان

كريستين سن / ياسمي

۱۲

تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي  دوجلد

اشپولر / ميراحمدي

۱۳

تاريخ ايران ج ۵ (از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان)

بويل / انوشه

۱۴

تاريخ ايران ج ۴ (از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان)

بويل / انوشه

۱۵

تاريخ ايران ج ۳ قسمت دوم (از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان)

يارشاطر / انوشه

۱۶

تاريخ ايران ج۳ قسمت اول(از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان)

يارشاطر / انوشه

۱۷

ايران از آغاز تا اسلام

گيرشمن / معين

۱۸

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)

زرگري نژاد غلامحسين

۱۹

تاريخ ايران دوره صفويان

ترجمه يعقوب آژند

۲۰

تاريخ مغول در ايران

اشژولر / آژند

۲۱

تاريخ مردم ايران قبل از اسلام

زرين كوب عبدالحسين

۲۲

تاريخ مردم ايران از پاين ساسانيان تا پايان آل بويه

زرين كوب عبدالحسين

۲۳

تاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيان

ترجمه محمدجواد مشكور

۲۴

ايران و تمدن ايراني

هوار / كلمان

۲۵

تاريخ اسلام كمبريج

ترجمه احمد آرام

۲۶

تاريخ تحولات سياسي – اجتماعي در دوره هاي افشاريه و زنديه

شعباني رضا

۲۷

شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران

بات عزيزالله

۲۸

مالك و زارع در ايران

لمتون / اميري

۲۹

تاريخ ايران باستان اشكانيان

خداداديان اردشير

۳۰

تاريخ ايران باستان (سه جلدي )

پيرنيا حسن

۳۱

درباب صفويان

سيوري / روح الهي

۳۲

تاريخ ايران باستان ساسانيان

خداداديان اردشير

۳۳

تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه

شعباني رضا

۳۴

ايران عصر صفوي

سيوري / عزيزي

۳۵

دين و دولت در ايران عهد مغول دوجلدي

شيرين بياني

۳۶

تاريخ مغول و اوايل عهد تيموري

اقبال آشتياني عباس

۳۷

تاريخ ملل شرق و يونان

آلبرماله / هژير

۳۸

ساسانيان

خداداديان اردشير

۳۹

آرياها و مادها

خداداديان اردشير

۴۰

تاريخ ايران باستان ج اول

حريريان و ديگران

۴۱

حكومت تركمانان قراقوينلو آق قويونلو

حسن زاده اسماعيل

۴۲

تاريخ قرن هيجدهم

آلبرماله / ياسمي

۴۳

تاريخ قرن نوزدهم دو جلدي

آلبرماله / فرهودي

۴۴

تاريخ قرون جديد دو جلدي

آلبرماله / شادمان

۴۵

تاريخ قرون وسطي تا جنگ صد ساله

آلبرماله / هژير

۴۶

تاريخ ايران پس از اسلام

اقبال آشتياني و عاقلي

۴۷

تاريخ ايران دوره تيموريان

ترجمه يعقوب آژند

۴۸

تاريخ رم

آلبرماله/ زيرك زاده

۴۹

تاريخ غزنويان

باثورث / انوشه

۵۰

سلوكيان

خداداديان اردشير

۵۱

هخامنشي ها

خداداديان اردشير

۵۲

ايران قديم يا تاريخ مختصر ايران

پيرنيا حسن

۵۳

اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در قرن هشتم هجري

نبئي ابوالفضل

۵۴

تاريخ ايران باستان

دياكونوف / ارباب

 

 کتاب های فوق جهت استفاده و امانت مراجعین آماده سازی شده است.

 

ضمن تقدیر و تشکر از ایشان ، کتابخانه شهید آیت الله مدرس آماده دریافت کتب اهدایی شما جهت استفاده عموم میباشد.