اهدای کتاب به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره)

شهریور 30, 1392
5 بازدید

اهدای 54 جلد کتاب در موضوع تاریخ به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره) از طرف آقای هادی هژبری   ردیف عنوان مولف/مترجم 1 تاريخ جهاني دوجلدي لاندلن/ بهمنش 2 دين و دولت در ايران عهد مغول بياني شيرين 3 تاريخ سياسي اسلام ابراهيم حسن/ پاينده 4 تاريخ مشروطه ايران كسروي احمد 5 دوقرن سكوت زرين […]

اهدای 54 جلد کتاب در موضوع تاریخ به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره) از طرف آقای هادی هژبری

 

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

1

تاريخ جهاني دوجلدي

لاندلن/ بهمنش

2

دين و دولت در ايران عهد مغول

بياني شيرين

3

تاريخ سياسي اسلام

ابراهيم حسن/ پاينده

4

تاريخ مشروطه ايران

كسروي احمد

5

دوقرن سكوت

زرين كوب عبدالحسين

6

ايران در دوره سلطنت قاجار

شميم علي اصغر

7

تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر صفوي

ميراحمدي مريم

8

تاريخ اسلام

فياض علي اكبر

9

تاريخ شاهنشاهي هخامنشي

اومستد/ مقدم

10

تاريخ ماد

دياكونوف / كشاورز

11

ايران در زمان ساسانيان

كريستين سن / ياسمي

12

تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي  دوجلد

اشپولر / ميراحمدي

13

تاريخ ايران ج 5 (از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان)

بويل / انوشه

14

تاريخ ايران ج 4 (از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان)

بويل / انوشه

15

تاريخ ايران ج 3 قسمت دوم (از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان)

يارشاطر / انوشه

16

تاريخ ايران ج3 قسمت اول(از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان)

يارشاطر / انوشه

17

ايران از آغاز تا اسلام

گيرشمن / معين

18

تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت)

زرگري نژاد غلامحسين

19

تاريخ ايران دوره صفويان

ترجمه يعقوب آژند

20

تاريخ مغول در ايران

اشژولر / آژند

21

تاريخ مردم ايران قبل از اسلام

زرين كوب عبدالحسين

22

تاريخ مردم ايران از پاين ساسانيان تا پايان آل بويه

زرين كوب عبدالحسين

23

تاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيان

ترجمه محمدجواد مشكور

24

ايران و تمدن ايراني

هوار / كلمان

25

تاريخ اسلام كمبريج

ترجمه احمد آرام

26

تاريخ تحولات سياسي – اجتماعي در دوره هاي افشاريه و زنديه

شعباني رضا

27

شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران

بات عزيزالله

28

مالك و زارع در ايران

لمتون / اميري

29

تاريخ ايران باستان اشكانيان

خداداديان اردشير

30

تاريخ ايران باستان (سه جلدي )

پيرنيا حسن

31

درباب صفويان

سيوري / روح الهي

32

تاريخ ايران باستان ساسانيان

خداداديان اردشير

33

تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه

شعباني رضا

34

ايران عصر صفوي

سيوري / عزيزي

35

دين و دولت در ايران عهد مغول دوجلدي

شيرين بياني

36

تاريخ مغول و اوايل عهد تيموري

اقبال آشتياني عباس

37

تاريخ ملل شرق و يونان

آلبرماله / هژير

38

ساسانيان

خداداديان اردشير

39

آرياها و مادها

خداداديان اردشير

40

تاريخ ايران باستان ج اول

حريريان و ديگران

41

حكومت تركمانان قراقوينلو آق قويونلو

حسن زاده اسماعيل

42

تاريخ قرن هيجدهم

آلبرماله / ياسمي

43

تاريخ قرن نوزدهم دو جلدي

آلبرماله / فرهودي

44

تاريخ قرون جديد دو جلدي

آلبرماله / شادمان

45

تاريخ قرون وسطي تا جنگ صد ساله

آلبرماله / هژير

46

تاريخ ايران پس از اسلام

اقبال آشتياني و عاقلي

47

تاريخ ايران دوره تيموريان

ترجمه يعقوب آژند

48

تاريخ رم

آلبرماله/ زيرك زاده

49

تاريخ غزنويان

باثورث / انوشه

50

سلوكيان

خداداديان اردشير

51

هخامنشي ها

خداداديان اردشير

52

ايران قديم يا تاريخ مختصر ايران

پيرنيا حسن

53

اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در قرن هشتم هجري

نبئي ابوالفضل

54

تاريخ ايران باستان

دياكونوف / ارباب

 

 کتاب های فوق جهت استفاده و امانت مراجعین آماده سازی شده است.

 

ضمن تقدیر و تشکر از ایشان ، کتابخانه شهید آیت الله مدرس آماده دریافت کتب اهدایی شما جهت استفاده عموم میباشد.