تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در روز تاسوعا در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
آبان ۱, ۱۳۹۴
409 بازدید

    هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) شهرستان کاشمر               هیئت امام صادق(ع) شهرستان کاشمر               هیئت حسینی حاجی آباد                     هیئت حسینی کسرینه                   هیئات […]

 

 

هیئت طفلان مسلم بن عقیل (ع) شهرستان کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

هیئت امام صادق(ع) شهرستان کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی حاجی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی و علی اکبری کسرینه

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی هند آباد

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی ، حسینی و علی اکبری سرحوضک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی هفتخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی ممرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی عشرت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی مغان