عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از ماه محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۳۰, ۱۳۹۴
173 بازدید

  هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اصغری فرگ                         هیئات ابوالفضلی و حسینی زنده جان                   هیئات مذهبی ابوالفضلی و علی اکبری فرح آباد                     […]

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اصغری فرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی و حسینی زنده جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی و علی اکبری فرح آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی محمدیه

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی اسحاق آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی تکمار

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کاهه

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی سعد الدین