بازدید گروه مهاجر از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره)

بازدید گروه مهاجر از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس (ره)
شهریور ۲۴, ۱۳۹۲
81 بازدید

  بازدید گروه مهاجر مشهد الرضا (ع) به سرپرستی دکتر فروتن عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس(ره)              

 

بازدید گروه مهاجر مشهد الرضا (ع) به سرپرستی دکتر فروتن عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از زیارتگاه شهید آیت الله مدرس(ره)