بازدید مسافرین وزائرین از موزه زیارتگاه شهید ایت الله مدرس(ره۹

بازدید مسافرین وزائرین از موزه زیارتگاه شهید ایت الله مدرس(ره۹
فروردین ۷, ۱۳۹۷
155 بازدید

باتوجه به حضور زائرین و مسافرین درایام تعطیات نوروزی ضمن بهره مندی از خدمات این مجتمع،از موزه شهید آیت الله مدرس (ره) بازدید مینمایند  

باتوجه به حضور زائرین و مسافرین درایام تعطیات نوروزی ضمن بهره مندی از خدمات این مجتمع،از موزه شهید آیت الله مدرس (ره) بازدید مینمایند