بازدید مدیران ادارات هواشناسی شهرستانهای استان خراسان رضوی از موزه زیارتگاه

بازدید مدیران ادارات هواشناسی شهرستانهای استان خراسان رضوی از موزه زیارتگاه
شهریور ۵, ۱۳۹۳
61 بازدید