بازدید مدیران ادارات هواشناسی شهرستانهای استان خراسان رضوی از موزه زیارتگاه

بازدید مدیران ادارات هواشناسی شهرستانهای استان خراسان رضوی از موزه زیارتگاه
شهریور 5, 1393
4 بازدید