حضور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

حضور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مرداد 28, 1393
7 بازدید

  دکتر حسینی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) از موزه آثار و اسناد این عالم مجاهد بازدید نمود .                      

 

دکتر حسینی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن زیارت مرقد مطهر شهید آیت ا… مدرس(ره) از موزه آثار و اسناد این عالم مجاهد بازدید نمود .