28 شهریور سالروز حکم حضرت امام خمینی(قدس سره) به حضرت آیت ا… واعظ طبسی تولیت عظمای آستـان قـدس رضوی مبنی بر بازسـازی زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گرامی باد .

28 شهریور سالروز حکم حضرت امام خمینی(قدس سره) به حضرت  آیت ا… واعظ طبسی تولیت عظمای آستـان قـدس رضوی مبنی بر بازسـازی زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) گرامی باد .
شهریور 28, 1394
8 بازدید