12 فروردین روز جمهوری اسلامی

12 فروردین روز جمهوری اسلامی
فروردین 12, 1397
6 بازدید

با توجه به فرارسیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی و حضور مسافرین و زائرین در زیارتگاه شهید مدرس (ره) اقامه نماز ظهر و عصر با سخنرانی در مورد گرامیداشت روز جمهوری اسلامی همراه بود .درپایان نیز به همین مناسبت از زائرین پذیرایی شد.  

با توجه به فرارسیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی و حضور مسافرین و زائرین در زیارتگاه شهید مدرس (ره) اقامه نماز ظهر و عصر با سخنرانی در مورد گرامیداشت روز جمهوری اسلامی همراه بود .درپایان نیز به همین مناسبت از زائرین پذیرایی شد.