همزمان با اربعین حسینی زیارت اربعین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) قرائت شد .

همزمان با اربعین حسینی زیارت اربعین در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره) قرائت شد .
آبان 30, 1395
7 بازدید