عزاداری هیئت مذهبی عشرت آباد در روز عاشورای حسینی در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئت مذهبی عشرت آباد در روز عاشورای حسینی در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر 10, 1396
11 بازدید