عزاداری هیئات مذهبی در هفتمین روز از محرم در زیارتگاه شهید مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در هفتمین روز از محرم در زیارتگاه شهید مدرس(ره)
مهر 18, 1395
10 بازدید

هیئات مذهبی ، ابوالفضلی ، حسینی و مهدیه قوژد                                 هیئات مذهبی ابوالفضلی ، مهدیه و حسینی دهنو                     هیئت حسینی قوچ پلنگ                 […]

هیئات مذهبی ، ابوالفضلی ، حسینی و مهدیه قوژد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی ، مهدیه و حسینی دهنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی قوچ پلنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی جعفرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیئات مذهبی فرح آباد