عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از محرم در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از محرم در جوار زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر ۷, ۱۳۹۶
87 بازدید

  هیئت مذهبی ابوالفضلی تکمار                       هیئت مذهبی ابوالفضلی محمدیه                         هیئت مذهبی ابوالفضلی اسحاق آباد                         هیئت مذهبی حسینی قوچ پلنگ   […]

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی تکمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی اسحاق آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی قوچ پلنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی کاژغونه

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی حسینی و علی اصغری نقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی علی اکبر قوچ پلنگ

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی حسینی ، ابوالفضلی و علی اصغری فرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی طفلان مسلم ابن عقیل (ع) کاشمر

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مذهبی ابوالفضلی سعدالدین