عزاداری هیئات مذهبی حسینی و علی اصغری نقاب در یازدهمین روز از محرم از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

عزاداری هیئات مذهبی حسینی و علی اصغری نقاب در یازدهمین روز از محرم از زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر 22, 1395
6 بازدید