تصاویری از عزاداری هیئت حسینی عشرت آباد در روز عاشوار در زیارتگاه شهید مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئت حسینی عشرت آباد در روز عاشوار در زیارتگاه شهید مدرس(ره)
مهر 22, 1395
36 بازدید