تصاویری از عزاداری هیئت حسینی دهستان مهدی آباد در روز ششم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئت حسینی دهستان مهدی آباد در روز ششم محرم در زیارتگاه شهید آیت ا… مدرس(ره)
مهر 6, 1396
39 بازدید