تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از محرم در زیارتگاه شهید مدرس(ره)

تصاویری از عزاداری هیئات مذهبی در هشتمین روز از محرم در زیارتگاه شهید مدرس(ره)
مهر ۱۹, ۱۳۹۵
284 بازدید

    هیئت ابوالفضلی محمدیه                       هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اصغری فرگ                               هیئات مذهبی حسینی و ابولفضلی زنده جان                 […]

 

 

هیئت ابوالفضلی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی ابوالفضلی ، حسینی و علی اصغری فرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات مذهبی حسینی و ابولفضلی زنده جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی محمدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کاهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت ابوالفضلی اسحاق آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئات ابوالفضلی و علی اکبری سعد الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی تکمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت حسینی کاژغونه