بازدید کارگروه نظارت برامرنظافت وبهداشت از زیارتگاه شهیدمدرس(ره) درآستانه ایام تعطیلات نوروز و ارائه توصیه های لازم توسط مدیرعامل جهت رفع نواقص وتأکید برخدمت رسانی توام بارأفت به زائران

بازدید کارگروه نظارت برامرنظافت وبهداشت از زیارتگاه شهیدمدرس(ره) درآستانه ایام تعطیلات نوروز و ارائه توصیه های لازم توسط مدیرعامل جهت رفع نواقص وتأکید برخدمت رسانی توام بارأفت به زائران
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
205 بازدید