برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی
مهر ۲۶, ۱۳۹۸
173 بازدید

بسم الله الرحمن الرحیم در عصرحاضر، نظامهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگون یها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب بر اساس ارزشهای فرهنگی و معنوی ناب، برای ساختن […]

بسم الله الرحمن الرحیم

در عصرحاضر، نظامهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگون یها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب بر اساس ارزشهای فرهنگی و معنوی ناب، برای ساختن آینده بهتر جهان هدایت کنند.در این راستا فعالیت جوامع بشری تا حد زیادی به سطح و نوع انگیزه های آحاد تشکیل دهنده آنها بستگی دارد. البته، باید سیستم های کلان جامعه از چنین فرایندی حمایت کنند. با این ترتیب، میزان و نوع فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه و توسعه و پیشرفت آن، عاوه بر عملکرد هر یک از افراد آن جامعه به وضعیت سیستم های کلان جامعه نیز بستگی دارد. تجربیات چهل ساله کشور نشان می دهد که اقتدار ملی کشور منوط به درونی شدن فرهنگ انقاب اسامی در تمامی سیستم های ماست. ا گر در همه عرصه ها، از روابط بین الملل گرفته تا در عرصه کشاورزی،
صنعت، سیاست، دانش و در همۀ عرصه های مدیریتی کشور دل به فرهنگ امام خمینی بسپاریم، از هم ا کنون باید بدانیم که پیروزیم و زمانی فرا خواهد رسید که با تأسی به روحیه و فرهنگ جهادی و در تمام جهان، کشور نمونه و الگو شویم.

راهکارها

۱ برای رشد، توسعه و بالندگی کشور باید الگوهای مدیریتی تغییر یافته و به سمتی حرکت نماید که توان اعتمادسازی و ایجاد انگیزه کار و تاش را در بین مسئولین و مردم فراهم سازد. بر این اساس، راهکارهای اصاح نظام اداری و مدیریتی کشور عبارت خواهند بود از:
۲ دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حول محور ولایت فقیه با روحیه ، فرهنگ و مدیریت جهادی
۳ تقویت ارتباط مسئولین بویژه مدیران عالی کشور با مردم
۴ خدمت رسانی، پر کاری، مردم داری و ایجاد نظام پاسخگویی به مردم
۵ تنقیح مقررات و آئین نامه های دولت و ایجاد ثبات و هماهنگی در آنها برای چابک سازی و افزایش کارآمدی
۶ اهمیت به حضور مردم و نقش دادن به نخبگان، صاحبنظران و تشک لهای صنفی در جهت کاهش تصد یگری و ارتقاء بهره وری
۷ ترویج مدیریت تحول گرا با روحیۀ جهادی و استفاده از فناوریهای نوین با نگرش سیستمی
۸ حذف اشرافیت دولتی از تمامی سطوح دولت
۹ تمرکز زدائی و تفویض اختیار برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات مردم
۱۰ استفاده از تمامی ظرفی ت های مردمی در ارائه خدمات دولتی بر اساس شایسته سالاری و حذف باند و رابطۀ فامیلی

۱۱ تقویت جایگاه مدیریت روستایی در استانها و شهرستانها

۱۲ ارتقاء نظام مدیریتی و نظارتی کشور با تا کید بر خلاقیت، بهره وری و نگاه سیستمی با استفاده از روشهای اسامی
۱۳ ایجاد ساز و کارهای کشف و پرورش قابلیت های مدیریتی در جوانان بر اساس راهبرد مدیریت جوان گرا، آینده نگر و پر انرژی
۱۴ آ گاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری
۱۵ شفافیت کامل در عملکرد دولت و توسعه دولت الکترونیکی

برچسب‌ها:, ,