برگزاری نشست کتابخوان در کتابخانه زیارتگاه شهید آیت الله مدرس