مسابقه قرآنی نسیم هدایت

جهت شرکت در مسابقه به موارد زیر توجه داشته باشید

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم