کتابخانه
کد خبر : 944
شنبه - ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۲

اهدای کتاب به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره)

اهدای ۵۴ جلد کتاب در موضوع تاریخ به کتابخانه شهید آیت الله مدرس(ره) از طرف آقای هادی هژبری

 

ردیف

عنوان

مولف/مترجم

۱

تاریخ جهانی دوجلدی

لاندلن/ بهمنش

۲

دین و دولت در ایران عهد مغول

بیانی شیرین

۳

تاریخ سیاسی اسلام

ابراهیم حسن/ پاینده

۴

تاریخ مشروطه ایران

کسروی احمد

۵

دوقرن سکوت

زرین کوب عبدالحسین

۶

ایران در دوره سلطنت قاجار

شمیم علی اصغر

۷

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی

میراحمدی مریم

۸

تاریخ اسلام

فیاض علی اکبر

۹

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

اومستد/ مقدم

۱۰

تاریخ ماد

دیاکونوف / کشاورز

۱۱

ایران در زمان ساسانیان

کریستین سن / یاسمی

۱۲

تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی  دوجلد

اشپولر / میراحمدی

۱۳

تاریخ ایران ج ۵ (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان)

بویل / انوشه

۱۴

تاریخ ایران ج ۴ (از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)

بویل / انوشه

۱۵

تاریخ ایران ج ۳ قسمت دوم (از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)

یارشاطر / انوشه

۱۶

تاریخ ایران ج۳ قسمت اول(از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)

یارشاطر / انوشه

۱۷

ایران از آغاز تا اسلام

گیرشمن / معین

۱۸

تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)

زرگری نژاد غلامحسین

۱۹

تاریخ ایران دوره صفویان

ترجمه یعقوب آژند

۲۰

تاریخ مغول در ایران

اشژولر / آژند

۲۱

تاریخ مردم ایران قبل از اسلام

زرین کوب عبدالحسین

۲۲

تاریخ مردم ایران از پاین ساسانیان تا پایان آل بویه

زرین کوب عبدالحسین

۲۳

تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان

ترجمه محمدجواد مشکور

۲۴

ایران و تمدن ایرانی

هوار / کلمان

۲۵

تاریخ اسلام کمبریج

ترجمه احمد آرام

۲۶

تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی در دوره های افشاریه و زندیه

شعبانی رضا

۲۷

شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران

بات عزیزالله

۲۸

مالک و زارع در ایران

لمتون / امیری

۲۹

تاریخ ایران باستان اشکانیان

خدادادیان اردشیر

۳۰

تاریخ ایران باستان (سه جلدی )

پیرنیا حسن

۳۱

درباب صفویان

سیوری / روح الهی

۳۲

تاریخ ایران باستان ساسانیان

خدادادیان اردشیر

۳۳

تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه

شعبانی رضا

۳۴

ایران عصر صفوی

سیوری / عزیزی

۳۵

دین و دولت در ایران عهد مغول دوجلدی

شیرین بیانی

۳۶

تاریخ مغول و اوایل عهد تیموری

اقبال آشتیانی عباس

۳۷

تاریخ ملل شرق و یونان

آلبرماله / هژیر

۳۸

ساسانیان

خدادادیان اردشیر

۳۹

آریاها و مادها

خدادادیان اردشیر

۴۰

تاریخ ایران باستان ج اول

حریریان و دیگران

۴۱

حکومت ترکمانان قراقوینلو آق قویونلو

حسن زاده اسماعیل

۴۲

تاریخ قرن هیجدهم

آلبرماله / یاسمی

۴۳

تاریخ قرن نوزدهم دو جلدی

آلبرماله / فرهودی

۴۴

تاریخ قرون جدید دو جلدی

آلبرماله / شادمان

۴۵

تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد ساله

آلبرماله / هژیر

۴۶

تاریخ ایران پس از اسلام

اقبال آشتیانی و عاقلی

۴۷

تاریخ ایران دوره تیموریان

ترجمه یعقوب آژند

۴۸

تاریخ رم

آلبرماله/ زیرک زاده

۴۹

تاریخ غزنویان

باثورث / انوشه

۵۰

سلوکیان

خدادادیان اردشیر

۵۱

هخامنشی ها

خدادادیان اردشیر

۵۲

ایران قدیم یا تاریخ مختصر ایران

پیرنیا حسن

۵۳

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن هشتم هجری

نبئی ابوالفضل

۵۴

تاریخ ایران باستان

دیاکونوف / ارباب

 

 کتاب های فوق جهت استفاده و امانت مراجعین آماده سازی شده است.

 

ضمن تقدیر و تشکر از ایشان ، کتابخانه شهید آیت الله مدرس آماده دریافت کتب اهدایی شما جهت استفاده عموم میباشد.