شهید مدرس
کد خبر : 9
پنجشنبه - ۲۹ تیر ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۶

سخنان شهید مدرس (ره)

گزیده  سخنان حضرت امام خمینی (ره) در مورد شهید آیت ا… مدرس (ره)

* مرحوم مدرس ستاره ای درخشان بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود .
* مدرس وارسته بود وابسته به هوای نفس نبود .
* مدرس مرد قدرتمندی بود برای اینکه الهی بود می خواست برای خدا کار کند و از کسی نمی ترسید .
مدرس در برابر رضاخان (قلدر ) ایستاد برای اینکه از هواهای نفسانی آزاد بود .
* زندگی مدرس پایین تراز زندگی مردم عادی بود .
* مدرس با آنکه در اوج مسائل سیاسی بود وقتی که درس می گفت انگارکه در دنیا هیچ کار دیگری ندارد .

گزیده سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت ا خامنه ای در مورد شهید آیت ا… مدرس (ره)

* ما با تجلیل از شهید مدرس در حقیقت به همه ارزشهایی ارج می نهیم که در وجود این اسوه فضیلت متجلی بود .
* پرچم مبارزه ای که شهید مدرس بر افراشت هیچگاه بر زمین نیفتاد .
* مبارزه بی امان مدرس علیه هر آنچه غیر خدایی است هنوز هم در جامعه ما ادامه دارد .
* سید حسن مدرس کسی بود که هوشیارانه از اسلام دفاع می کرد .
* سه عنصر فقاهت ، صداقت و سیاست در شهید مدرس جمع بود .
* شهید آیت ا… مدرس نمو نه ا ی از مقاومت جامعه روحانیت در همه زمانهاست .

سخنان برگزیده شهید آیت ا… مدرس (ره)

* اگربرای عظمت اسلام و سعادت و آزادی ملت و سر زمین ایران زندگی و هستی خودرا فدا کنم. تنها به وظیفه انسانیت عمل کرده ام . 
* شجاع آن است که موافق عقیده اش بگوید و عمل کند 
* باید جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خویش را حفظ نماید .
* من با سیاستهایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم . 
* عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست سخن بگوید . 
* تا علم در مملکت ما قدر و قیمت پیدا نکند مشکل ما حل نمی شود و از دنیا عقب می مانیم . 
* ارشاد از روی جهل غیر از فساد و ظلالت نتیجه ندارد 
* حقیقت زندگی آزادی است اگر انسان آزاد نباشد مرگ و زندگی اش یکسان است . 
* من دوست ندارم  در زندگی به کسی محتاج شوم زیرا چیزی که استقلال و آزادی عقیده را از میان می برد احتیاج است . 
* امور مملکت با اظهار عقیده و ایراد حل نمی شود باید به عمل پرداخت . 
* تا وقتیکه ظلم هست . همه جا زندان است .
* علت اینکه من هرحرف حقی را بدون ترس به زبان می آورم به خاطرآنست که از کسی چیزی نمی خواهم .
*  نیروی ملت قوی ترین نیرویی است که می تواند با هر دسیسه و تهاجمی مقابله کند .
* قبر من هر کجا باشد زیارتگاه خواهد شد ، ولی تو در جایی میمیری که نه آب باشد و نه آبادانی . ( خطاب به رضا خان)