سامانه دریافت آثار دومین جشنواره ماه مجلس

مهلت ارسال آثار 30 بهمن ماه 1397

مسابقه به پایان رسید است

نتایج از طریق وب سایت زیارتگاه شهید مدرس اعلام خواهد شد.